Češtináři se radili, jak hodnotit studenty při závěrečných zkouškách

Poměrně silnou základnu lektorského týmu HOPE tvoří lektoři češtiny pro cizince, kteří učí na Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně. Tamější kurzy začínají na podzim a končí spolu se závěrem školního roku. Proto se češtináři na konci května sešli na interním semináři.

Seminář se konal v jedné z učeben HOPE a jeho cílem bylo především sjednotit hodnoticí kritéria pro závěrečné zkoušky. Ty studenti vykonávají během června a července. Zkouška odpovídá jazykové úrovni B2 a skládá se z písemné a ústní části. Písemný test prověřuje gramatické znalosti studenta, poslech, porozumění textu a také schopnost vytvoření textu vlastního. Při ústním projevu si student vytáhne jedno z dvaceti předem daných témat a o něm pak hovoří.

„Seminář byl velmi přínosný a vlastně i nutný, o čemž svědčí skoro stoprocentní účast lektorů. Při takto velkém počtu učitelů a skupin je třeba sjednotit metodiku vyhodnocování testů, aby byla zaručena jednotná úroveň závěrečných zkoušek. Navíc letos má písemná část zkoušky novou podobu a přibylo i několik nových lektorů, mezi něž se řadím i já,“ říká jeden ze zúčastněných lektorů Zbyněk Michálek.