tlumočení před Vánoci

Díky tlumočení si rozumíme i přes naše odlišnosti

Simultánní tlumočení (nazývané také konferenční nebo současné tlumočení) je nejnáročnější tlumočnickou disciplínou, protože tlumočník nečeká, až řečník domluví, ale hovoří současně s projevem řečníka. Zkušený simultánní tlumočník je schopen částečně předvídat vývoj řečníkova projevu. Z tohoto důvodu tlumočníci obvykle pracují v tandemu a v pravidelných intervalech se střídají.

Poprvé v Norimberku

Přestože tlumočení patří k nejstarším činnostem v dějinách a o užívání tlumočníků máme zprávy už z antických dob, řadí se simultánní tlumočení mezi nejmladší odvětví a rozvíjí se až po druhé světové válce. Poprvé se s použitím techniky simultánně tlumočilo při norimberském procesu od 20. 11. 1945 do 1. 10. 1946. Tlumočnické služby při tomto procesu s nacistickými válečnými zločinci zajišťovaly tři dvanáctičlenné simultánní týmy a dalších přibližně dvanáct tlumočníků pro jiné než jednací jazyky.

Simultánní tlumočení se využívá především na konferencích, odborných seminářích, sympóziích a velkých mezinárodních jednáních, často bývají simultánně tlumočeny filmy na filmových festivalech. Výhodou je úspora času, protože tlumočník hovoří zároveň s řečníkem. Při vícejazyčných setkáních může hovořit i několik tlumočníků současně, účastníci si sami pomocí sluchátek a přijímačů zvolí, který jazyk chtějí poslouchat. Nedochází tak k časovým prodlevám a posunutí oproti původnímu harmonogramu akce.

S technikou i bez

Nejčastěji se simultánně tlumočí s pomocí tlumočnické techniky. Pro každý z tlumočených jazyků je nutné nainstalovat zvukotěsnou kabinu s příslušenstvím, všechny účastníky akce je potřeba vybavit přijímači se sluchátky, ve větších prostorách je potřeba zařídit ozvučení, dodat mikrofony a tak dále.

Je možné simultánně tlumočit i bez techniky, a to šeptem do ucha klienta, tento způsob tlumočení se nazývá šušotáž (z francouzského chuchoter) a je možné jej použít pouze pro velmi malý počet osob.

Jakýmsi mezistupněm mezi simultánním tlumočením s technikou (kabinovým tlumočením) a bez techniky je tlumočení s použitím tzv. šeptákové soupravy. V tomto případě tlumočník tiše tlumočí do mikrofonu a účastníci mohou tlumočení poslouchat pomocí bezdrátových souprav se sluchátky.

Simultánní tlumočení je jednou z nejnáročnějších činností a je nezbytně nutné, aby jej vykonávali pouze zkušení a kvalifikovaná tlumočníci. Stejně tak je nutné, aby instalaci tlumočnické techniky provedl odborník a aby zvolený druh simultánního tlumočení a technické vybavení přesně odpovídalo potřebám konkrétního prostoru a druhu akce.

Nejenom překlad

Zvažujete-li pořádání mezinárodní konference, prezentace či semináře, doporučujeme poradit se s odborníky, díky čemuž se vyvarujete komplikací v průběhu samotné akce. Sebelepší příspěvek, je-li nekvalitně a neodborně přetlumočen, nesklidí úspěch u publika. A není-li sál vhodně ozvučen či je-li tlumočnická technika špatně nainstalovaná či nevhodně zvolená, ani ten nejlepší tlumočník situaci nezachrání.

Naopak kvalitní a zkušený tlumočník může vhodně volenými slovy vyplnit případné prodlevy na straně řečníka a přispět ke sblížení pořadatelů akce a zahraničních hostů. Práce tlumočníků totiž nespočívá pouze v prostém překladu slov a vět, ale v převádění sdělení v takové formě, která odpovídá kulturním zvyklostem a místním reáliím. To zaručuje, že klient sdělení opravdu porozumí. Kvalitní tlumočení tak přispívá k porozumění navzdory odlišnosti a kulturním bariérám.